Ugrás a tartalomra

Közműegyeztetés

A közműegyeztető iroda feladata, hogy végrehajtsa a kis-, közép- és nagyfeszültségű, valamint távközlési hálózatok közműegyeztetését. Ennek során szóbeli tájékoztatást ad, hogy a területen tervezett munka (pl. gáz, víz, csatorna bekötése; kerítés, kapubejáró, járda építése) érinti/vagy nem érinti a hálózatot. Ezen túlmenően adatszolgáltatást is nyújt, térképeket nyomtat a hálózatról, valamint közmű nyilatkozatot ad a végleges kiviteli tervekhez.
Tisztelt Ügyfelünk!

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet) szerint 2017.07.01 dátumot követően a közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren (https://www.e-epites.hu/e-kozmu) keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot.
Kérjük, hogy a közműegyeztetési igényeiket ezen a felületen keresztül jutassák el hozzánk.

Köszönettel:

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 37/2007. ( XII.13) ÖTM  rendelet 5. számú mellékletében a 8. pont l. bekezdésére figyelemmel az előírt közműegyeztetést a tervezőnek kell lefolytatnia, az erről szóló igazolás a tervdokumentáció részét képezi.

Adatszolgáltatási igényeiket:
  • elküldhetik postán, 
  • vagy intézhetik az ügyfélszolgálaton:
 
Kérjük a tervezőket, hogy a nagyobb területet érintő munkák esetében szíveskedjenek időpontot egyeztetni!

Az építési és használatbavételi engedélyhez az elvi közműnyilatkozat kiadása a (teljesítmény rendelkezésre állása esetén, elvi engedély kiadása) a Fogyasztói Irodák feladata.
Amennyiben Ügyfelünk nem saját nevében jár el, kérjük, hogy megbízólevelet is hozzon magával a tárgyi munkára, melyen a Megbízó neve, címe, adószáma és bankszámlaszáma szerepel.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés díját csak átutalással lehet kiegyenlíteni. A lakossági bekötés közműegyeztetése és az adatszolgáltatás továbbra is ingyenes a tulajdonosok számára, viszont ha tervezőiroda rendeli meg, a közműegyeztetés és adatszolgáltatás díjköteles.
A Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) kormányrendelet (8) bekezdése szerint a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell.
A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg. A nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy a telekalakítás kapcsán a vezetékjog – megfelelő területi mértékben, az újonnan kialakuló ingatlanokra átjegyzésre kerülhessen.
Ehhez kérjük, készíttesse el (az ingatlan-nyilvántartási változást dokumentáló geodétával) a vezetékjog változását dokumentáló munkarészt (A készítendő példányszámnál kérjük, vegye  figyelembe, hogy a munkarész a kiadott nyilatkozat(ok) melléklete(i) lesz(nek), és 1 példányt a nyilatkozatot kiállító szervezeti egység részére is át kell adni.)
  • Az új állapotot ábrázoló változási vázrajzon legyen(ek) feltüntetve a villamos vezeték(ek) és biztonsági övezetük.
  • A terület kimutatásban kerüljön feltüntetésre a tulajdoni lapon szereplő vezetékjogi bejegyzés(ek) (és széljegy(ek)) változás előtti és változás utáni területi mértéke, valamint a vezetékjogi határozat(ok) azonosító száma(i).
  • Kérjük bemutatni a jogerős állapotot tükröző tulajdoni lapot (elég a szemle, a nem hiteles másolat is).
Fentiek birtokában a Közműegyeztető iroda tudja érdemben elbírálni és ellenjegyezni a telekalakítást.
A rangsorcsere kérelem az 1997. évi CXLI. törvény 44. paragrafusa alapján kérhető a földhivataltól. A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja.
Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (a tulajdoni lapon széljegyen lévő vezetékjog jogosultja ) hozzájárulhasson a rangsorcseréhez, az Ingatlangazdálkodási szakterületre kell  megküldeni az ingatlan szkennelt , néhány napnál nem régebbi  tulajdoni lapját . Amennyiben a rangsorcserének nincs akadálya, két eredeti példányban megküldjük Önnek hozzájárulásunkat, illetve személyesen is átveheti azt irodánkban. 
Az engedély a tulajdoni lap beérkezését követően egy héten belül elkészül és aláírásra  kerül. A rangsorcserét  a körzeti földhivataltól kell kérni valamennyi érintett fél hozzájárulását tartalmazó okiratokkal együtt.