Ugrás a tartalomra

A hálózatra csatlakozás feltételei

A hálózatra csatlakozás feltételei a következők
 • a műszaki-gazdasági tájékoztatóban előírt közcélú hálózat elkészülte,
 • a csatlakozási díj megfizetése,
 • az esetlegesen előírt mérési terv jóváhagyása az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által,
 • a méretlen fővezeték és a fogyasztásmérő-hely (a mérési terv szerinti) kialakítása és készre jelentése a rendszerhasználó által,
 • idősoros elszámolás esetén az adatátviteli útvonal biztosítása a távleolvasáshoz,
 • hálózat-csatlakozási szerződés megkötése,
 • villamosenergia-vásárlási (kereskedelmi) szerződés megkötése bármely, Magyarországon engedéllyel rendelkező kereskedővel,
 • hálózathasználati szerződés megkötése.
Írásbeli igénybejelentést kell benyújtania az ÉMÁSZ Hálózati Kft-hez az eddig a hálózathoz nem csatlakozó rendszerhasználónak, illetve minden, a rendszer-használatra vonatkozó új, vagy a meglevő műszaki kialakítástól eltérő igény esetén. Igénybejelentést a meghatalmazás birtokában rendszerhasználók nevében eljáró képviselők is tehetnek.

A villamosenergia-ellátás biztosítására általában rövid határidő áll rendelkezésre, ezért különösen fontos az igény időben történő jelzésén túl az igénybejelentő pontos adatszolgáltatása az igényelt teljesítmény nagyságára, annak feszültségszintjére, és a csatlakozási pont helyére vonatkozóan.

Az igénybejelentést elektronikusan, személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, levélben az Igénybejelentési nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Információt a 06 (1) 238 3838 -as telefonszámon kérhető, Kollégáink itt nem vesznek fel igénybejelentést. Tájékoztatjuk, hogy az Igénybejelentő az igénybejelentés aláírásával az Adatvédelmi tájékoztató szerinti tartalommal kifejezetten hozzájárul az önként megadott személyes adatainak (telefonszám, e-mail-cím) az elosztói engedélyes általi kezeléséhez.
 
Az igénybejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 
a felhasználási hely használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. tulajdoni lap, másolat, bérleti szerződés),
- a villamos belső hálózat egyvonalas kapcsolási rajzát,
helyszínrajzot, ill. térképvázlatot kért csatlakozási pont megjelölésével,
- a műszaki feltételek meghatározásához szükségesek további dokumentumok (pl. - beépítési terv, út terv, új telek vagy telekkiosztás esetén jóváhagyott megosztási vázrajz, jóváhagyott rendezési terv).

Gazdasági társaságok esetében ezen túlmenően:
- egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
- ha nem a cégjegyzésre jogosult jár el, úgy a kellő alakban megadott felhatalmazást.
Az igényelt villamos energia biztosításához az elosztói engedélyes (ÉMÁSZ Hálózati Kft) által szükséges tevékenységeket együttesen meghatározza az igényelt villamos teljesítmény nagysága, illetve, hogy hol, milyen területen kell biztosítani a csatlakozási pontot.

Az energiaigényeket az alábbi három fő csoportba sorolhatjuk:
 1. Az adott felhasználási helynek jelenleg is van ellátása, a felhasználási helyen van közcélú villamos hálózat, csatlakozó vezeték és mérőhely. Az igény a villamos teljesítmény olyan mértékű növelésére irányul, melynek átvitelére a közcélú hálózat és a csatlakozó vezeték egyaránt alkalmas.
 2. Olyan nagyságú és feszültségszintű új teljesítményigény lép fel, mely a leendő fogyasztási helynél lévő közcélú hálózatról biztosítható, viszont a csatlakozási pont és a csatlakozó vezeték még nincs kiépítve, vagy az igényelt teljesítmény átvitelére nem alkalmas.
 3. Az igény olyan helyen lép fel, ahol közcélú elosztóhálózat nincs kiépítve, vagy a meglévő hálózat az igényelt teljesítmény átvitelére nem alkalmas. Ez esetben a hálózatra csatlakoztatást egy közcélú hálózat létesítésének kell megelőznie. A hálózat létesítés időigénye lényegesen meghaladja a csatlakozó vezeték építéséhez szükséges időt. Kisfeszültségű hálózat esetén ez az idő a hat, míg középfeszültségű hálózat esetén a nyolc hónapot is meghaladhatja.
Az igénybejelentés kézhezvétele után az ÉMÁSZ Hálózati Kft. egy műszaki-gazdasági tájékoztatóban tájékoztatja a rendszerhasználót a hálózatra való csatlakozás és hálózathasználat minden lényeges feltételéről és eleméről. A tájékoztatás mindenképpen kiterjed az alábbiakra:
 • szükség van-e csatlakozó berendezés létesítésére vagy bővítésére,
 • szükség van-e közcélú hálózat létesítésére vagy bővítésére,
 • a 7/2014 (IX.12.) MEKH rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről,
 • a javasolt csatlakozási pont feszültségszintje és megnevezése,
 • a rendelkezésre állás várható kezdő időpontja,
 • a fogyasztásmérő-hely kialakítása, a mérőváltók szükségessége,
 • szükség van-e csatlakozási ill. mérési terv készítésére és benyújtására, (az elszámolási fogyasztásmérés kialakításával kapcsolatos követelmények itt találhatók)
 • a kereskedelmi ill. hálózathasználati díj elszámolásának típusa (idősoros vagy profilos)
 • várható elosztói árszabás,
 • a távleolvasás szükségessége,
 • a hálózatra csatlakozáshoz szükséges dokumentumok,
 • a tájékoztatóban foglalt ajánlat érvényességi ideje.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. a kisfeszültségű csatlakozásra vonatkozó igénybejelentésre a birtokában levő adatok alapján 8 napon belül, illetve amennyiben helyszíni felülvizsgálat szükséges 30 napon belül; továbbá minden ettől eltérő igényre 30 napon belül köteles a tájékoztatást megadni. Abban az esetben, ha az igénybejelentés hiányos vagy ajánlat elkészítésére nem alkalmas, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a rendszerhasználót hiánypótlásra felhívni a hiányok pontos megjelölésével. Az ajánlattétel határideje a hiánypótlás kézhezvételétől számítandó.
Abban az esetben, ha a rendszerhasználó az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatójában foglalt ajánlatot elfogadja és – az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által vállalt ajánlati kötöttség időtartama alatt – ezt visszajelzi, akkor az ÉMÁSZ Hálózati Kft. elindítja a hálózatra való csatlakozást (Közcélú hálózat létesítése vagy bővítése – Hálózat Létesítési Megállapodás). Amennyiben a műszaki-gazdasági tájékoztatóban foglalt műszaki feltételek között a közcélú hálózat létesítése vagy bővítése is szerepel (3. pont), ennek megvalósítására az igénybejelentővel az elosztói engedélyes (ÉMÁSZ Hálózati Kft) Hálózat Létesítési Megállapodást (HLM) köt, mely szerint az elosztói engedélyes (ÉMÁSZ Hálózati Kft) megépíti az energiaigény biztosításához szükséges elosztóhálózatot, biztosítva, ezáltal a csatlakozáshoz szükséges leágazási pontot.

A szerződés tartalmazza a közcélú hálózaton végzendő munkák leírását, a vállalt határidőt, az igénybejelentő által végzendő munkákat és az igénybejelentőt terhelő költségeket. A közcélú hálózat létesítése vagy bővítése a fenti szerződés mindkét fél általi aláírása után kezdődik.
Amennyiben ehhez közcélú hálózat létesítésre, vagy bővítésre nincs szükség, vagy az már a fenti szerződés alapján megvalósult, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. hálózati csatlakozási szerződés-tervezetet, ha pedig az igénybejelentő már megkötötte valamelyik villamosenergia-kereskedővel a vásárlási szerződést, akkor hálózathasználati szerződés-tervezetet küld az igénybejelentőnek.

Kapcsolódó dokumentumok